مشخصات کلی استاد

  • کریستینه کنه ولس رود / Christine Prof. Knaevelsrud
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  • ایمیل :
  • شرح سوابق : 2015 هم اکنون درجه کامل پروفسور ( استادیار کامل) دانشگاه "ازاد" برلین - المان ( فرای اونیورستی برلین) 2010- 2015 استادیار در گروه روانشناسی بالینی و روان درمانی، دانشگاه "ازاد"برلین 2004 - 2015 رییس تحقیقات در مرکز درمان قربانیان شکنجه برلین 2001-2004 دستیار تحقیق در گروه روانشناسی بالینی و روان درمانی II، دانشگاه زوریخ، سوییس (استاد راهنما: پروفسور دکتر دکتر Maercker) و دانشگاه آمستردام، دستیار تحقیق در گروه روانشناسی بالینی (استاد راهنما: پروفسور دکتر A. لانگه) روان درمانی: اموزش و پرورش آموزش و پرورش 11-04 کارشناسی ارشد آموزش در درمان شناختی رفتاری، "(5 سال در آلمانی - 10/03 پایه و اساس رفتار درمانی) 11-04 -Present روان درمانگر در درمانگاه برای قربانیان شکنجه و جنگ، مرکز درمان قربانیان شکنجه، برلین 3/2 - 8/2 روان درمانگر در بخش روان تنی از دانشگاه برلین شاریته 07-00 - 09-00 روان درمانگر در بخش گرو-روان درمانی، روانپزشکی، دانشگاه شاریته برلین 2010-2015 استادیار Current and previous academic employment 2015 - present Full professor at the Department of Clinical-Psychological Intervention, Freie University Berlin 2010 - 2015 Assistant professor at the Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Freie University Berlin 2004 - 2015 Head of research at Treatment Center for Torture Victims Berlin 2001-2004 Research assistant at the Department of Clinical Psychology and Psychotherapy II, University of Zurich, Switzerland (Supervisor: Prof. Dr. Dr. A. Maercker) and University of Amsterdam, Research assistant at the Department of Clinical Psychology (Supervisor: Prof. Dr. A. Lange) Psychotherapy: Education and Training 10-03 - 11-04 Postgraduate Training in Cognitive Behavior Therapy, “ (5 year education at the German Foundation of Behavior Therapy) 11-04 -present Psychotherapist at Outpatient clinic for victims of torture and war, Treatment Center for Torture Victims, Berlin 03-02 - 08-02 Psychotherapist at the psychosomatic department of the Charité University Berlin 07-00 - 09-00 Psychotherapist at the Gero-Psychotherapy ward, Psychiatry, Charité University Berlin