مشخصات کلی استاد

  • هانا کریستیانسن / Hanna Prof. Christiansen
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  • ایمیل :
  • شرح سوابق : پروفسور دکتر هانا کریستیانسن از 2016 عضو انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی و ریاست کارگروه امور پژوهشی و اموزشی در حوزه کودکان و نوجوانان از 09/2014 رییس موسسه آموزشی روان درمانی کودکان و نوجوانان روان دانشگاه ماربورگ المان (KJ-IPAM) از 01/2014 رییس درمانگاه روان درمانی کودکان و نوجوانان دانشگاه ماربورگ (KJ-PAM) از 06/2013 پروفسور در حوزه روانشناسی بالینی کودکان و نوجوان در دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان 10/2012 - 05/2013 جایگزین استاد در حوزه روانشناسی بالینی کودکان و نوجوان، فیلیپس دانشگاه ماربورگ، آلمان 04/2008 - 09/2012 ASSISTENT پروفسور در روانشناسی بالینی، دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان 10/2007 - 10/2009 دستیار تحقیقاتی در روانشناسی بالینی، دانشگاه دویسبورگ اسن، آلمان 01/2004 - 03/2008 روانشناس بالینی در کلینیک کودکان و نوجوانان (روانپزشکی و روان درمانی) دانشگاه دویسبورگ اسن، آلمان 03/2003 - 09/2005 دستیار پژوهشی و رییس محقق در پروژه بین المللی ژن چند مرکز ADHD (IMAGE)، دانشگاه دویسبورگ اسن، آلمان صلاحیت های 04/2013 صدور پروانه برای روان درمانی 02/2013 صدور پروانه برای نظارت 11/2007 صدور پروانه روان درمانی کودکان و نوجوانان آموزش آکادمیک 12/2012 توانبخشی با پایان نامه در کسری عصب- روانشناختی اختلال نقص توجه / بیش فعالی، دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان 06/2009 دکترا با پایان نامه در ADHD و اختلالات-CO و نفوذ ابراز احساسات، دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان 09/2002 دیپلم روانشناسی، فیلیپس، دانشگاه ماربورگ، آلمان 1994 - 2002 دو استاد: روانشناسی و ادبیات آلمانی / رسانه ها، دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان Prof. Dr. Hanna Christiansen 2016 Since Member of the International Association Razi for medical and Psychotherapy and President of the Working Group psychotherapy research and education in the field of children and adolescents Since 09/2014 Head of the Training Institute for Child and Adolescent Psychotherapy Marburg (KJ-IPAM) Since 01/2014 Head of the Psychotherapeutic Outpatient Clinic for Children and Adolescents Marburg (KJ-PAM) Since 06/2013 Professor for Clinical Child and Adolescent Psychology, Philipps University Marburg, Germany 10/2012 – 05/2013 Substitute Professor for Clinical Child and Adolescent Psychology, Philipps University Marburg, Germany 04/2008 – 09/2012 Assistent Professor for Clinical Psychology, Philipps University Marburg, Germany 10/2007 – 10/2009 Research Assistant for Clinical Psychology, University of Duisburg-Essen, Germany 01/2004 – 03/2008 Clinical Psychologist at the Clinic for Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, University of Duisburg-Essen, Germany 03/2003 – 09/2005 Research Assistant and Chief Investigator at the International Multi-Center ADHD Gene Project (IMAGE), University of Duisburg-Essen, Germany Qualifications 04/2013 Licensure for Psychological Psychotherapy 02/2013 Licensure for Supervision 11/2007 Licensure for Child and Adolescent Psychotherapy Academic Training 12/2012 Habilitation with a thesis on Neuropsychological Deficits in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Philipps University Marburg, Germany 06/2009 PhD with a thesis on ADHD and co-morbid disorders and the influence of Expressed Emotion, Philipps University Marburg, Germany 09/2002 Diploma in Psychology, Philipps-University Marburg, Germany 1994 – 2002 Double Master: Psychology and New German Literature/Media, Philipps University Marburg, Germany