متن آرشیو کارگاه

 • کنکاشی در وسواس: درمان های نوین از کلام تا سیناپس/OCD: New Interventions from Theory to Synopsis

  • متن آرشیو کارگاه : ( در کارگاه امکان تبادل نظر شرکت کنندگان و بحث گروهی فراهم بود و شرکت کنندگان دیدگاه ها و سولات خود را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت می گرفت. ) 


  • تاریخ شروع ثبت نام :  ( 1397/02/10 ) 
  • تاریخ پایان ثبت نام :  ( 1397/02/20 ) 

  • تاریخ شروع برگزاری :  ( 1397/02/20 )   
  • تاریخ پایان برگزاری :  ( 1397/02/20 )